در حال بارگزاری....

سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی در مورد جایگاه جهانی خیام در انجمن ادبی پندار

سخنرانی استاد مرتضی کیوان هاشمی در مورد جایگاه جهانی خیام در انجمن ادبی پندار


26 مهر 96