در حال بارگزاری....
دانلود

نگه داری از شیر در خانه

قابل توجه کسانی که در خانه سگ و اینجور چیزا دارن:

خو به جای سگ بیا به طبیعت کمک کن و شیر و ببر و اینجور چیزا نگه دار

بعدهم آزادش کن بره حداقل کمی مفید باشی