در حال بارگزاری....
دانلود

نحوه عملکرد سیستم ESP

سیستم كنترل الكترونیكی پایداری خودروESP(Electronic stability program ):

این سیستم موجب بهبود عكس العمل خودرو در شرایط بحرانی در محدوده قوانین فیزیك می شود خیلی از رانندگان از رانندگی دركی از مفاهیم رانندگی نداشته و بنابراین نمی دانند كه چسبندگی خودرو به سطح جاده از دست می رود چه واكنشی نشان دهند

بنابراین مستقل از واكنش راننده سیستم اقدامات اصلاحی خود را بر روی ترمزها وموتور انجام می دهد