در حال بارگزاری....
دانلود

شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

رادیو ایران - 18 آذر 94- 08:200| شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مصوبه ای نداشت. کاهش نرخ سود بانک یمهمترین موضوعی بود که انظتار می رفت در جلسه ریشب این شورا درباره آن تصمیم گیری شود.