در حال بارگزاری....
دانلود

دیگه ندیدمت....رفتی دلم شکست

بی حس شده ام ازدرد!ازبغض!!!فقط گاهی خط اشکی میسوزاند صورتم را...