در حال بارگزاری....
دانلود

سکانس پایانی فیلم خانه خنجرهای پران

دو فرمانده نظامی، ̎لیو̎ (اندی̎ و ̎جین̎ (کانشیرو) مأموریت یافته اند تا رهبر گروه ̎خنجرهای پرنده̎ را دستگیر کنند که سرسخت ترین گروه ضد دولتی به شمار می آید
http://www.filimo.com/m/ldsby