در حال بارگزاری....
دانلود

برگزاری سیزدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی 4 9

به :گزارش روابط عمومی هیئت مذهبی امام علی ع مسجد جامع افضل روستای گورزانگ *
قاسم ذاکری مدیر مسئول هیئت امام علی ع روستای گورزانگ
بیان داشتند هدف برگزاری 13دوره از جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی به خاطر پاسداشت مقام بزرگ ومعنوی آقا امام رضا ع است که دوستداران آنحضرت بران داشت که باکمک نماز گزاران وهیئت امنا وهیئت امام علی ع دست بدست هم بدند وبا ضریب افزایش 50 /. شرکت کنندگان در این جشنواره


مطالب پیشنهادی