در حال بارگزاری....
دانلود

پیاده سازی شبکه عصبی برای داده های آماری بانک مرکزی

این آموزش، مربوط به تمرین شبکه عصبی درس سیستمهای اندازه گیری دانشجویان مهندسی مکانیک میباشد. در این آموزش سعی میشود، دانشجو مبانی آموزش دیده در کلاس درس را به صورت عملی برای یک مساله خاص پیاده سازی نماید. محسوس بودن داده های این پایگاه داده، درک عمیق تری به دانشجوی مربوطه میدهد.