در حال بارگزاری....
دانلود

و از کادر خارج می شود .

تروریست های مستقر در سوریه در حال درگیری با نیرو های ارتش هستند که توپ ضد هوایی وارد صحننه شده و با آتش سنگین یکی از خودی ها را از بین می برد .