در حال بارگزاری....
دانلود

ازدلربایان باخدا/1045{سینه زنی سنتی قزوین بنام دستگاه}

ازدلربایان باخدا/1045{سینه زنی سنتی قزوین بنام دستگاه}بتوسط استادحاج مرتضی اخلاقی باشعرومیانداری استاد حاج شعبان دائی ازبزرگ و پیران ادبیات مذهبی استان قزوین . اجراشده درحسینیه سلطان سیدمحمد قزوین بتاریخ 1394.9.14 شنبه شب بعد از نماز عشاء