در حال بارگزاری....
دانلود

منشور کوروش بزرگ پدر ایران زمین تخت جمشید

فرمان دادم هر کسی در پرستش خدای خود و دین خود آزاد باشد
و من کوروش شاه چهار گوشه ی جهان آیین و دین او را گرامی داشتم
فرمان دادم همه ی پرستشگاههایی که ویران شده بود را آباد سازند
فرمان دادم کنیزداری و برده داری برانداخته شود
فرمان دادم هیچ بک از سربازانم نتواند مردم را از هستی جدا کند