در حال بارگزاری....
دانلود

کار تیمی

فراگیری روش های انجام فعالیت های و کارها به صورت تیمی و مدیریت تیم ها به بخترین و موفق ترین روش ها
در سامانه آموزش الکترونیک آکادمی توف ایران آلمان.
lms.tuvnordiran.com