در حال بارگزاری....
دانلود

کریمی:وا اسدالله علی علی / وا غیرت الله علی علی

وا اسدالله علی علی / وا غیرت الله علی علی . . . / کیست این شیر نژاد غیرت الله بگو / گره بر افروزد جنگ در محضر او خاموش است / کاش می شد که کسی تاب نگاهش را داشت / تا بداند همه معنی جنگیدن چیست / تا بیند همه شیر غریدن چیست / رزم بازیچه ی اوست / این جوانی علیست پهلوانی علیست / عباس ابن المرتضی / مرتضی هیبت اوست / همه جا صحبت اوست / این جوانی علیست پهلوانی علیست / مرتضی هیبت اوست / همه جا صحبت اوست / صاحب فضل و علم / باز آمد به حرم / تا که از مرکب خود / عزم سر خاک قدم / عباس نجم المرتضی . . .


مطالب پیشنهادی