در حال بارگزاری....

ژاپن و استفاده ازابزارهای سنتی درآموزش

دراین برنامه به توکیو می رویم وباابزارهای یادگیری کودکان ژاپنی آشنامی شویم .یکی ازاین ابزارها