در حال بارگزاری....
دانلود

لارو انگل اکسیور در رسوب ادراری

بیماریزایی و تظاهرات بالینی
بیماریزایی کرمک بجز موارد استثنایی و نادر تقریبا مربوط به مهاجرت کرمک ماده به اطراف مقعد و در نتیجه خارش مقعد و پرینه است که معمولا در شب