در حال بارگزاری....
دانلود

استاد راىٔفی پور - قانون جذب و انرژی مثبت

قانون جذب چیست؟ آیا مثبت اندیشیدن در کسب موفقیت اثر دارد؟ نظر اسلام در این باره چیست؟ آیا انرژی مثبت و منفی صحت دارد؟ چرا برخی از دعا