در حال بارگزاری....
دانلود

همه اشیاءیک وجود دارند آن هم خداست؟!!

ذات خداوندتعالی اصلاًدارای اجزا نیست و فراترازآن است كه به ویژگیها وصفات مخلوقات خودكه دارای اجزاوقابل زیادت ونقصان میباشندوصف گردد.تقسیم صحیح درموردموجوداین است كه گفته شود:موجودبر دوقسم است:١.موجود مخلوق وحادث،كه دارای زمان ومکان واجزا م یباشد.٢.موجودفراتر ازداشتن جزء وكل وزمان ومکان وامتداد.نه اینکه بگوییم یک وجودداریم درعالم آنهم خداست