در حال بارگزاری....
دانلود

داعش و تربیت کودک

داعش افکار پوسیده ای که بعد از قرن ها در حال نابودی است این افکار پوسیده و متحجر با افتخار سر بریدن به کودک را امر بسیاری مهم میداند و... بهتر است این تکه فیلم را ببینید.