در حال بارگزاری....
دانلود

مصطفی یگانه......دریای اروم

بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم “تـــــو“بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه هــیـــچ کــس بـــرای مـن“تـــــــو”نـــمــی شـــود عـــــزیز لــــــعنتی ام !


مطالب پیشنهادی