در حال بارگزاری....
دانلود

ساختن کلید صوتی با avr

در این پروژه یک کلید طراحی می کنیم که با استفاده از صدای کف زدن کار کند. با زدن دو کف پشت سر هم کلید فعال و با زدن مجدد دو کف پشت سر هم کلید غیر فعال می شود . برای دانلود به سایت www.wle.ir مراجعه کنید .