در حال بارگزاری....

برنادت سوبیرو دختری که بعد از 136 سال جنازهاش سالم است

جنازه سالم برنادت سوبیرو قدیسه ای که بعد از136 سال جنازهاش سالم و تازه مانده است