در حال بارگزاری....
دانلود

رانش زمین در فریدونشهر

رانش زمین و ریزش سنگ ۴۱ خانه روستایی در فریدون شهر را تخلیه کرد.