در حال بارگزاری....
دانلود

امحاء ابنیه تاریخی و تخریب بافت تاریخی شهرهای آزربایجان

تخریب بافت تاریخی شهرهای آزربایجان از زمان رضاخان ملعون:
ویدئوی زیر تعداد زیادی از آثار تاریخی تبریز را که بعد از به قدرت رسیدن رضاخان تخریب شده اند نشان می دهد. در حال حاضر به غیر از بازار تبریز و تعدادی از خانه های قدیمی که به علت داشتن مالکان خصوصی امکان تخریب وجود نداشته است آثار بسیار اندکی در تبریز باقی مانده است که وضعیت آنها نیز بسیار اسفناک است.


مطالب پیشنهادی