در حال بارگزاری....
دانلود

شناسایی تیپ شخصیتی توسط امین القاسی زاده - تیپ دوم

کمک گرا :Helper بدون چشم داشتی به دیگران خدمت می کنند-دارای هنر خوب گوش دادن- تسلی دهنده دیگران-
بازگو کننده جزئیات زندگی- مبلغ خوب -- مهربان و دلسوز
مهربانند و تمایل دارند دیگران دوستشان بدارند ،
باور پنهانی:من دوست داشتنی هستم اگر چه دیگران به آن اندازه که من دوستشان دارم دوستم ندارند .
جهت اطلاعات بیشتر با شماره 06113389191 تماس حاصل نمایید
www.pooyeshonline.com