در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ شنیدنی یاس. . .{میم مثل مرتضی}

★{نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟}★{نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت}★{ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد}★{گلویم سوتکی باشد به دست کودک گستاخ و بازیگوش}★{و او یک ریز و پی در پی دمگرم خویش را در گلویم سخت بفشارد}★{و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد}★{بدین سان بشکند سکوت مرگبارم را. . . . .}★ ***روحت شاد و یادت گرامی***