در حال بارگزاری....
دانلود

آیا ثروتمند شدن با دینداری و مذهب منافاتی دارد؟

برخی از مردم فکر میکنند که دین مخصوص انسانهای فقیر و مستمند می باشد و انسانهای ثروتمند کاری با دین و مذهب ندارند که این مطلب بسیار نادرست است.
چه بسا افراد ثروتمندی که در معنویت و دینداری دارای مدارج بالایی هستند و از ثروت خود در راه دین خرج می کنند.
www.madareservat.com