در حال بارگزاری....
دانلود

نامردی یعنی این 10 به یک

در گیری و به شهادت رسیدن یکی از نیروهای سوریه که بین حدود 10 تا تروریست محاصره شده.
شجاعانه تا شهادت میجنگد...