در حال بارگزاری....
دانلود

قانون متافیزیکی ( انرژی:مثبت ومنفی)

در این ویدیو استاد موللی یکی از بزرگترین قوانین متافیزیک و جهان هستی بنام: یین(منفی) ویانگ(مثبت) راتشریح می کند