در حال بارگزاری....
دانلود

شلیک سلاح شیمیایی در سوریه

نحوه شلیک و شکل عجیب موشک و نحوه استتار سکوی شلیک پس از حمله قابل توجه است .