در حال بارگزاری....
دانلود

نخستین همایش ملی توسعه گردشگری شاهرود

این فیلم اولین همایش توسعه گردشگری شاهرود را نشان می دهد.
http://www.mehrnews.com/news/2901500