در حال بارگزاری....

نجات غریق رادیوکنترل

با این وسیله از طریق کنترل از راه دور می توان سریعتر به نجات غریق اقدام نمود