در حال بارگزاری....
دانلود

ایست قلبی

همکاران محترم
کلیپ ایست قلبی را مشاهده نمایددر این کلیپ ضربان طبیعی قلب-VTوVF-دادن شوک و برگشت طبیعی ضربان طبیعی قلب آموزش داده شده است.جهت اطلاعات بیشتر در مورد اورژانس 115به آدرس http://www.sharehmr1.blogfa.comبروید منتظرتان هستیم.