در حال بارگزاری....
دانلود

وقتی اهل سنت به شکست سجودی در مناظره باشبکه ولایت اعتراف میکنند

از قدیم ها گفتند : اقرار العقلاء علی انفسهم جائز و نافذ . وقتی خود اهل سنت به شکست سجودی ، کارشناس وهابی شبکه کلمه اذعان میکنند ما چه بگویئم . جالب است در آخر تلفن بیننده را قطع میکنند و به سوال پرسیدن خود میپردازد . جناب کارشناس : وقتی از شدت عصبانیت تلفن را قطع کردید ؛ چه جور به سوال شما جواب بده؟أفلایعقلون؟!؟واقعا باید به عقل وهابیون خندید