در حال بارگزاری....
دانلود

Farzad Farzin ........ Negaranetam

غمگینــــــــــم


√°مِِثْْلِ زَنیْ کِِه بََعْْدْ اَز

ْ نُُهْ مْْاهْ اِنْْتِِظْْار

ْ میْْشْْنََوِهْ بََچَّش

ْ مُُرْدهِ بِِهْ دُنْْیا اومََده...ْ