در حال بارگزاری....
دانلود

گوشه ای از تاتر مرحوم سعدی افشار

چند روز پیش یکی از هنرمندان سیاه بازی این مملکت را از دست دادیم.گوشه ای ازچند تله فیلم این مرحوم روببینیدوبرای شادی روحش دعاکنیم