در حال بارگزاری....
دانلود

نقد بیانیه لوزان7-محدودیت در تحقیق و توسعه علمی ایران!

باگذشت زمان درستی نظرات منتقدین نسبت به توافق هسته ای آشکارترگردیده است نقدهایی که توسط دولت اعتدالی شنیده نشد!محدودیت در تحقیق و توسعه علمی ایران خسارتی است که تقریباًجبران ناپذیر است چرا که زمان ازدست رفته برنمی گردد!