در حال بارگزاری....
دانلود

میرزا حسن رشدیه

اگربنابه مقیاس های دنیا افلاطون پدرآموزش پرورش باشد درتبریزمیرزا حسن رشدیه پدر مدارس نوین و بنیان گذارآنها شناخته می شود
افلاطون می گوید آن علمی که به زور برذهن دانش آموزمی رود زود گذرو فراموش شدنی است
رشدیه زاده شده ی محله چرنداب تبریز نیزبه این مسیله پی برد وخواستارآموزش دادن به هرانسان درزبان خود شد رشدیه ضعف مکتب هارا درزبان و روش یادد دهی آنها میدانست وبه همین دلیل کتاب های آنادیلی ووطن دیلی رابرای آموزش آماده کرد و روش آموزش را تغییر داد
اوراه و روش تازه ی آموزش را که در بیروت استانبول وقاهره دیده بود به ایران آورد واولین مدرسه ی مدرن رادرتبریزپایه گذاری کرد البته به این سادگی این کارانجام نشد وخیلی از افراد جلوی پای رشدیه سنگ انداختند و گفتند زنگ تفریحی که میان کلاس ها زده می شود شبیه صدای زنگ ناقوس کلیسا است ورشدیه زنگ را حذف کرد
گفتند رشدیه قصد دارد کودکان ما را سنی کند درس های ترکی که او یاد میدهد از عثمانی ها گرفته شده است ومی خواهد با یاد دادن زبان ترکی کودکان ما را سنی کند و رشدیه همه را فراخواند ونشان داد زبانی که کودکان یاد میگیرند ترکی آذربایجانی است
میرزا حسن رشدیه درس های مدرسه ی تازه تاسیس شده را به این صورت تقسیم بندی میکند
دروس سال اول

دروس ابتدایی با الفبای صوتی به زبان ترکی تبریز 150 ساعت
قرایت ترکی 100 ساعت، قرایت فارسی 50 ساعت
صرف زبان ترکی کتبی و شفاهی 50 ساعت
صرف زبان فارسی کتبی و شفاهی 50 ساعت
صرف عربی به طرز جدید 100 ساعت
قرآن مجید و آیات کریمه 50 ساعت
اصول دین 20 ساعت، فروع دین 50 ساعت
حساب کتبی و شفاهی 100 ساعت
تاریخ شفاهی 30 ساعت، جغرافیای شفاهی از روی نقشه تبریز 30 ساعت
مشق خط 40 ساعت، رسم و نقاشی 40 ساعت
دیکته ترکی و عربی و فارسی 100 ساعت
ورزش بدنی به حرکات علمی 50 ساعت،
جمعاً هزار ساعت


14 شهریور 98
مطالب پیشنهادی