در حال بارگزاری....
دانلود

آپدیت Face..Book لی مین هو و INESTA سوزی

اوپاFabse..book و سوزی اینستا شونو بااین عکس آپکردن*سالگرد کشتی غرق شده حاوی تعداد زیادی از دانش آموزان بوده.خیلی از بازیگران متن های زیادی و به اشتراک گزاشتن و احساس دلگرمی با خانواده های این ازدست رفته ها برقرارکردن،مین هو متنی ننوشته و فقط عکسی به مناسبت شریک شدن با همدردی،خانواده های این دانش آموزان گذاشته.از همه بیشتر عاشق کیم وو بین و متنی که نوشته بودشدم:باشدتا اتفاقی مثل این هرگزنیفتد آمین