در حال بارگزاری....
دانلود

آزمون سنچخ- مورد پنجم-تداخل گریپ فروت با دارو

بچه ت چطوره؟ / بیمارستانه. / اوا خاک عالم! چرا؟ / اُوِر دُز کرده. / اواااا !!! بلا به دور مگه پارتی رفته بود؟پسرتون که بچه خوبی بود! / نه زبونتو گاز بگیر، این چه حرفیه؟ / با چی اُوِر دُز کرده؟ / با اَسِتامینوفِن / اوا هه هه هه!!! مطمئنی اِکس نبوده؟!! / چرا می خندی؟ بله مطمئنم. با همون استامینوفن بوده. / اوا آخه مگه میشه؟ / بله میشه. / اوا چه جوری؟ / زهر مار و اوا . اینجوری که فهمیدیم آقا گریپ فروت خورده نگو تداخل داشته با داروش زده این بلا رو سرش آورده. / آها! حالا بچه ت چطوره؟ ...