در حال بارگزاری....

فرهنگ و تعلیم و تربیت

میزگرد فرهنگ و تعلیم و تربیت، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، که با حضور رضا داوری اردکانی، خسرو باقری، نعمت الله فاضلی و مهرمحمدی برگزار شد، این فیلم نقد خسرو باقری به سخنان داوری اردکانی در این میزگرد است.