در حال بارگزاری....
دانلود

مثبت اندیشی

صحبت هایی از استاد افشین طباطبایی در جمع انجمن مثنوی پژوهان در اصفهان
او از منفی بینی به عنوان بیماری مسری و خطرناک قرن سوم نام می برد.
WWW.MODIREZEHN.COM