در حال بارگزاری....
دانلود

عدالت صحابه

وهابیت اعتقاد داره با حدیث جعلی از پیامبر که صحابه من همچون ستارگان هستش و به هرکدام از انها چنگ بزنید هدایت خواهید شد
حال سوال بنده این است ایا این اصحابی که به اعتراف خود بزرگان شما دایم خمر بودند ایا باز هم می توان به ان چنگ زد؟؟؟؟