در حال بارگزاری....
دانلود

مناظر فوق العاده زیبا

امام باقر (ع ) فرمود: همانا خداى عزوجل میفرماید: بعزت و جلال و عظمت و علو و بلندى مقامم سوگند كه ، هیچ بنده اى خواست مرا بر خواست خود اختیار نكند، جز آنكه زندگیش را روبراه كنم (از تباهى نگهش درام ) و آسمانها و زمین را ضامن روزیش سازم و خودم پشت سر تجارت هر تاجرى براى او باشم (یعنى دل تجار را متوجه او كنم تا با او داد و ستد كنند و سود برد یا آنكه خودم بجاى تجارت هر تاجرى باو سود رسانم )