در حال بارگزاری....
دانلود

اسکلت اسپرالوپیتکوس ( جد انسان ها )

پیدا شدن حلقه گمشده تکامل داروین. پیدا شدن اسکلت اسپرالوپیتکوس ها که نیمه میمون و نیمه انسان بودند و میشه گفت جد بزرگ انسان ها بودند یعنی بعد از ایپ ها که جد اولیه انسان هستند ، اسپرالوپیتکوس ها بزرگترین جد انسان هستند.