در حال بارگزاری....
دانلود

دوربین7-بازارچه خیریه همیاری

اولین بازارچه خیریه شبکه همیاری با مدیریت رعد الغدیر و همکاری شهرداری تهران و معاونت فرهنگی اجتماعی مترو و با حضور 60موسسه خیریه -3 تا 6 خرداد94 در زیر گذر 4راه ولیعصر
www.raad-alghadir.org