در حال بارگزاری....
دانلود

گزارش آغاز پنجمین دوره از رقابتهای زورخانه ای آسیا

این گزارش در اخبار نیمروزی شبکه اول سیما پخش گردیده است.