در حال بارگزاری....
دانلود

فیزیک دوم دبیرستان - فصل اول - جلسه هفتم (تبدیل واحد )

در این جلسه آموزشی تبدیل واحد هایی که در هر دو طرف خود واحد هایی نظیر میلی سانتی میکرو و ... دارند بررسی می شود . در جلسات قبلی فقط تبدیل واحد هایی بحث و بررسی شده بود که سمت چپ یا سمت را ست واحد داشتند توصیه می کنم این جلسه اموزشی را از دست ندهید