در حال بارگزاری....

خداحافظ هورالعظیم/www.houralazim.com/میکس،تصویربردار:سید باقر موسوی

هورالعظیم در آستانه نابودی قرار گرفته است. خشکسالی های سنوات اخیر تاثیر قابل توجهی در این میان داشته اند و شرکت نفت که از این فرصت استفاده کرده و جهت اکتشاف و استخراج نفت هزار بلا بر سر این تالاب آورده است. اگر چیزی که از تالاب هورالعظیم باقی مانده با وسعت و عظمت تالابی که اقلاً در بیست سال گذشته مقایسه کنیم باید اعتراف کنیم که هورالعظیم نابود شده است، چیزی که مانده نباید به آن هورالعظیم گفت بلکه هورالصغیر یا مدینه ارواح!!!!! www.houralazim.com
سید باقر(مجید)موسوی