در حال بارگزاری....
دانلود

مشخصات مشتریان

مشخصات مشتریان در سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام باید نخست طراحی و سپس ثبت گردد. برای این کار بخشی به نام طراحی مشخصات در این سیستم تعبیه شده است.


مطالب پیشنهادی