در حال بارگزاری....
دانلود

تکفیر علمای شیعه توسط بیت صادق شیرازی-فتنه صادق شیرازی

گوشه ای از تکفیر کردن های علمای شیعه توسط یاسر الحبیب فحّاش و تکفیر کننده ی سفارشیِ صادق شیرازی علیهما ما علیهما - تکفیر علمایی همچون بهجت و شهید صدر و آیت الله مکارم ویسیاری از علمای شیعه توسط بیت صادق شیرازی